روز صنعت و معدن گرامی باد

🔶 روز صنعت و معدن گرامی باد.    

۱۰ تیر ۱۳۹۶

روز صنعت و معدن گرامی باد.

🔶 روز صنعت و معدن گرامی باد.