نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین

دهمین نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین ۲۷ الی ۲۹ بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین برگزار می گردد. زمان: ۲۷ الی ۲۹ بهمن ۹۵ ساعت بازدید ۱۵ الی ۲۲ مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین

۲۷ بهمن ۱۳۹۵

نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین

دهمین نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین ۲۷ الی ۲۹ بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین برگزار می گردد.

زمان: ۲۷ الی ۲۹ بهمن ۹۵

ساعت بازدید ۱۵ الی ۲۲

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین