روز مهندس مبارک

روز مهندس مبارک ۵ اسفند روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی «خواجه نصرالدین طوسی» و «روز مهندس» گرامی‌باد.      

۰۵ اسفند ۱۳۹۵

روز مهندس مبارک

روز مهندس مبارک

۵ اسفند روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی «خواجه نصرالدین طوسی» و «روز مهندس» گرامی‌باد.