روز معمار مبارک باد

روز معمار را به معماران هنرمند و چیره دست ایرانی تبریک می گوییم. به راستی نام معمار برازنده مردان و زنان سرزمینی است که به واسطه بناهای برجسته از گذشته تا اکنون کشور ایران را به جهانیان شناسانده اند. روز معمار مبارک باد .        

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

روز معمار را به معماران هنرمند و چیره دست ایرانی تبریک می گوییم. به راستی نام معمار برازنده مردان و زنان سرزمینی است که به واسطه بناهای برجسته از گذشته تا اکنون کشور ایران را به جهانیان شناسانده اند. روز معمار مبارک باد .

 

 

روز معمار