۱۰ اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس

کسی که عاشق خاک تو باشد خوب می‌داند که دنیا می‌شناسد با خلیج فارس، ایران را هزاران ریشه در این خاک باقی ماند و می‌ماند اگر چه باد پاییزی بیندازد درختان را   هر ساله مردم ایران روز ۱۰ اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس، را به یادمان اخراج سربازان پرتغالی از آب های نیلگون فارس، […]

10 اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

کسی که عاشق خاک تو باشد خوب می‌داند

که دنیا می‌شناسد با خلیج فارس، ایران را

هزاران ریشه در این خاک باقی ماند و می‌ماند

اگر چه باد پاییزی بیندازد درختان را

 

هر ساله مردم ایران روز ۱۰ اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس، را به یادمان اخراج سربازان پرتغالی از آب های نیلگون فارس، جشن می گیرند و نام بلند آوازه ی این خلیج را با افتخار و غرور به جهانیان یادآوری می کنند. خلیج همیشه فارس ریشه ای به قدمت تاریخ دارد و نام آن همیشه در نقشه ی جغرافیا جاودانه است.

10 اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس