بيمارستان شهدای گمنام

بيمارستان شهدای گمنام تهران اجرای سقف کاذب کششی لابل (labell) بيمارستان شهدای گمنام تهران کاری از گروه صنعتی لابل labell بزرگترین تولید کننده سقف کشسان در خاورمیانه پروژه اجرایی سقف چاپی محل پروژه: تهران ، میدان خراسان – بيمارستان شهدای گمنام    

۱۷ مهر ۱۳۹۵

بيمارستان شهدای گمنام

بيمارستان شهدای گمنام تهران

اجرای سقف کاذب کششی لابل (labell) بيمارستان شهدای گمنام تهران

کاری از گروه صنعتی لابل labell بزرگترین تولید کننده سقف کشسان در خاورمیانه

پروژه اجرایی سقف چاپی
محل پروژه: تهران ، میدان خراسان – بيمارستان شهدای گمنام