بيمارستان بقية الله علی آباد کتول

بيمارستان بقية الله علی آباد کتول اجرای سقف کاذب کششی (labell) در بيمارستان بقية الله علی آباد کتول کاری از گروه صنعتی لابل (labell) بزرگترین تولید کننده سقف کشسان در خاورمیانه   پروژه اجرایی سقف چاپی محل پروژه: بيمارستان بقية الله علی آباد کتول

۲۹ مهر ۱۳۹۵

بيمارستان بقية الله علی آباد کتول

بيمارستان بقية الله علی آباد کتول

اجرای سقف کاذب کششی (labell) در بيمارستان بقية الله علی آباد کتول

کاری از گروه صنعتی لابل (labell) بزرگترین تولید کننده سقف کشسان در خاورمیانه

 

بيمارستان بقية الله علی آباد کتول

پروژه اجرایی سقف چاپی
محل پروژه: بيمارستان بقية الله علی آباد کتول