شركت مخابرات و اینترنت

شركت مخابرات و اینترنت اجرای سقف کاذب کششی لابل در شركت مخابرات و اینترنت کاری از گروه صنعتی لابل (labell) بزرگترین تولید کننده سقف کشسان در خاورمیانه پروژه اجرایی سقف چاپی محل پروژه: گنبد – شركت مخابرات و اینترنت    

۲۴ مهر ۱۳۹۵

 شركت مخابرات


شركت مخابرات و اینترنت

اجرای سقف کاذب کششی لابل در شركت مخابرات و اینترنت

کاری از گروه صنعتی لابل (labell) بزرگترین تولید کننده سقف کشسان در خاورمیانه

پروژه اجرایی سقف چاپی
محل پروژه: گنبد – شركت مخابرات و اینترنت