مطب دندانپزشکی

پروژه اجرایی مطب دندانپزشکی پروژه اجرایی سقف کشسان لابل  (labell) مطب دندانپزشکی طراحی این دندانپزشکی در سال ۱۳۹۴ و در استان مازندران اجرا شده است، در طراحی این مطب دندانپزشکی از طرح پرینت (چاپی) استفاده شده است. بدین صورت که تصویر مربوطه بر روی پارچه ساتن چاپ و سپس بر روی سقف اجرا شده است.  

۰۶ مرداد ۱۳۹۵

مطب دندانپزشکی

پروژه اجرایی مطب دندانپزشکی

پروژه اجرایی سقف کشسان لابل  (labell) مطب دندانپزشکی

طراحی این دندانپزشکی در سال ۱۳۹۴ و در استان مازندران اجرا شده است، در طراحی این مطب دندانپزشکی از طرح پرینت (چاپی) استفاده شده است. بدین صورت که تصویر مربوطه بر روی پارچه ساتن چاپ و سپس بر روی سقف اجرا شده است.