هتل سلسبیل مشهد

هتل سلسبیل مشهد اجرای سقف کششی لابل (labell) در هتل سلسبیل مشهد  

۲۷ شهریور ۱۳۹۵

هتل سلسبیل مشهد

اجرای سقف کششی لابل (labell) در هتل سلسبیل مشهد