مرکز MRI بیمارستان زنجان

اجرای سقف کششی labell – مرکز MRI بیمارستان زنجان  

۰۶ مهر ۱۳۹۵

مرکز MRI بیمارستان زنجان

اجرای سقف کششی labell – مرکز MRI بیمارستان زنجان