بیمارستان عرفان

بیمارستان عرفان اجرای سقف کششی لابل (labell) در بیمارستان عرفان تهران  

۲۵ شهریور ۱۳۹۵

بیمارستان عرفان اجرای سقف کششی لابل (labell) در بیمارستان عرفان تهران

بیمارستان عرفان

اجرای سقف کششی لابل (labell) در بیمارستان عرفان تهران