«خودبانک» بانک شهر

  «خودبانک» بانک شهر سقف تمام خودبانک های «بانک شهر» (باجه الکترونیک) در کل کشور توسط گروه صنعتی لابل اجرا شده است. سقف ترنسپرنت خود بانک «بانک شهر» در کل ایران  

۲۷ شهریور ۱۳۹۵

خود بانک شهر

 

«خودبانک» بانک شهر

سقف تمام خودبانک های «بانک شهر» (باجه الکترونیک) در کل کشور توسط گروه صنعتی لابل اجرا شده است.

سقف ترنسپرنت

خود بانک «بانک شهر» در کل ایران