داروخانه بیمارستان امام حسین مشهد

  داروخانه بیمارستان امام حسین مشهد اجرای سقف کششی لابل  (labell)در داروخانه بیمارستان امام حسین مشهد  

۱۶ شهریور ۱۳۹۵

داروخانه بیمارستان امام حسین مشهد

 

داروخانه بیمارستان امام حسین مشهد

اجرای سقف کششی لابل  (labell)در داروخانه بیمارستان امام حسین مشهد