مزون لباس آنديا

مزون لباس آنديا اجرای سقف کاذب کششی لابل (labell) مزون لباس آنديا کاری از گروه صنعتی لابل (labell) بزرگترین تولید کننده سقف کشسان در خاورمیانه پروژه اجرایی سقف ترنسپرنت محل پروژه: گرگان ، پاساژ تنديس – مزون لباس آنديا      

۲۴ مهر ۱۳۹۵

مزون لباس آنديا

اجرای سقف کاذب کششی لابل (labell) مزون لباس آنديا

کاری از گروه صنعتی لابل (labell) بزرگترین تولید کننده سقف کشسان در خاورمیانه

پروژه اجرایی سقف ترنسپرنت
محل پروژه: گرگان ، پاساژ تنديس – مزون لباس آنديا