بيمارستان شهدای گمنام تهران

بيمارستان شهدای گمنام تهران اجرای سقف کاذب کششی لابل (labell) بيمارستان شهدای گمنام تهران کاری از گروه صنعتی لابل labell بزرگترین تولید کننده سقف کشسان در خاورمیانه   پروژه اجرایی سقف چاپی محل پروژه: تهران ، میدان خراسان – بيمارستان شهدای گمنام

۰۴ آبان ۱۳۹۵

بيمارستان شهدای گمنام

بيمارستان شهدای گمنام تهران

اجرای سقف کاذب کششی لابل (labell) بيمارستان شهدای گمنام تهران

کاری از گروه صنعتی لابل labell بزرگترین تولید کننده سقف کشسان در خاورمیانه

 

پروژه اجرایی سقف چاپی
محل پروژه: تهران ، میدان خراسان – بيمارستان شهدای گمنام