خانه  »  نفس کشسدن سقف کشسان

خانه  »  نفس کشسدن سقف کشسان

فشار هوا و سقف لابل

فشار هوا و سقف لابل

  فشار هوا نیرویی است که هوا بر یک واحد از سطح زمین وارد می‌کند. فشار هوا و سقف لابل در مواقعی که در زیرسازی یا نصب سقف لابل ایراداتی وجود داشته باشد نتیجه نامطلوبی بوجود می آورند. در فضاهای داخلی، فشار مثبت یا فشار منفی داریم که فشار مثبت یا منفی را مختصر توضیحی […]