خانه  »  خلیج فارس

خانه  »  خلیج فارس

10 اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس

10 اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس

کسی که عاشق خاک تو باشد خوب می‌داند که دنیا می‌شناسد با خلیج فارس، ایران را هزاران ریشه در این خاک باقی ماند و می‌ماند اگر چه باد پاییزی بیندازد درختان را   هر ساله مردم ایران روز 10 اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس، را به یادمان اخراج سربازان پرتغالی از آب های نیلگون فارس، […]