مطب دندانپزشکی

مطب دندانپزشکی

پروژه اجرایی مطب دندانپزشکی

پروژه اجرایی سقف کشسان لابل  (labell) مطب دندانپزشکی

طراحی این دندانپزشکی در سال 1394 و در استان مازندران اجرا شده است، در طراحی این مطب دندانپزشکی از طرح پرینت (چاپی) استفاده شده است. بدین صورت که تصویر مربوطه بر روی پارچه ساتن چاپ و سپس بر روی سقف اجرا شده است.

 

پاسخ دهید

کد امنیتی