اداری و تجاری

رستوران میزبان بابلسر

رستوران میزبان بابلسر

رستوران میزبان بابلسر پروژه اجرایی سقف کشسان لابل (labell) رستوران میزبان بابلسر این طرح در استان مازندران و در جاده بابل به بابلسر واقع شده است و پروژه آن در سال 1393 اجرا شد. در طراحی این رستوران از طرح ترنسپرنت استفاده شده است.    

مطب دندانپزشکی

مطب دندانپزشکی

پروژه اجرایی مطب دندانپزشکی پروژه اجرایی سقف کشسان لابل  (labell) مطب دندانپزشکی طراحی این دندانپزشکی در سال 1394 و در استان مازندران اجرا شده است، در طراحی این مطب دندانپزشکی از طرح پرینت (چاپی) استفاده شده است. بدین صورت که تصویر مربوطه بر روی پارچه ساتن چاپ و سپس بر روی سقف اجرا شده است.